Kradzież/ przywłaszczenie/ zamiar zatrzymania rzeczy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ przywłaszczenie/ zamiar zatrzymania rzeczy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. IV KK 34/07
Treść:
Sam fakt niewywiązania się przez stronę umowy ze zobowiązania, nie może świadczyć o zamiarze powiększenia przez nią własnego majątku kosztem majątku kontrahenta. Dla przyjęcia realizacji znamion przestępstwa przywłaszczenia od strony podmiotowej konieczne jest wykazanie, że oprócz obiektywnego rozporządzenia przez sprawcę cudzą rzeczą ruchomą (cudzym mieniem ruchomym), jego działaniu towarzyszył zamiar, tzw. animus rem sibi habendi, tj. zamiar zatrzymania rzeczy dla siebie albo dla innej osoby, bez żadnego ku temu tytułu. […] Sąd Okręgowy ograniczył się w istocie do analizy przedmiotowych okoliczności zdarzenia, wyciągając z nich, w ślad za Sądem pierwszej instancji, nieuprawnione wnioski dla oceny strony podmiotowej działania skazanego. Sam fakt, że S. Ż. nie dotrzymał zobowiązania do zwrotu mienia, wynikającego z zawartych umów leasingowych, nie dawał podstaw do stwierdzenia, że celem takiego postępowania, było jego przywłaszczenie. Sam fakt niewywiązania się przez stronę umowy ze zobowiązania, nie może świadczyć o zamiarze powiększenia przez nią własnego majątku kosztem majątku kontrahenta (por. wyrok SN z 2005.10.03, V KK 15/05, Lex nr 1572006).
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 11/2007 poz. 1.2.6

Zobacz również: