Fałszerstwo dokumentu/ organizacje społeczne i polityczne / spis członków

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ organizacje społeczne i polityczne / spis członków
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 10 października 1991 r., sygn. I KZP 27/91
Treść:
Listy (spisy członków) i pisma ewidencyjne organizacji społecznej czy politycznej mogą mieć walor dokumentu w rozumieniu art. 120 § 13 k.k. w wypadkach, gdy dane w nich zawarte albo one same stanowią podstawę do ustalenia istnienia stosunku prawnego lub okoliczności mogących mieć znaczenie prawne. […] Zgodnie z definicją ustawową, zawartą w przepisie art. 120 § 13 k.k., dokumentem jest każdy przedmiot, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne. Kodeks karny nie przeprowadza rozróżnienia pomiędzy dokumentami prywatnymi a publicznymi, podobnie jak między zagranicznymi a krajowymi. W ujęciu powyższej definicji dokumentami są nie tylko przedmioty, które bezpośrednio wyrażają ściśle określone uprawnienia, ale także przedmioty sporządzone nie w celu wyrażenia czyjegoś uprawnienia, ale ze względu na posiadaną treść intelektualną, mającą walor prawny (por. System prawa karnego, t. IV, cz. 2, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Łódź 1959, s. 606–807). […] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 1973 r., VI KZP 8/73 (OSNKW 1973, nr 9, poz. 103) zalicza do dokumentów w rozumieniu art. § 13 k.k., wszelkie druki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, bez względu na to, czy zostały sporządzone na użytek zewnętrzny, czy na urzędowy użytek wewnętrzny „jeżeli zostały wypełnione treścią, z którą związane jest określone prawo albo jeżeli z powodu tej treści stanowią dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne.” […] Listy (spisy członków) i pisma ewidencyjne organizacji społecznej czy politycznej mogą mieć walor dokumentu w rozumieniu art. 120 § 13 k.k. w wypadkach, gdy dane w nich zawarte albo one same stanowią podstawę do ustalenia istnienia stosunku prawnego lub okoliczności mogących mieć znaczenie prawne. Rozstrzygnięcie zagadnienia, czy zniszczenie powyższych przedmiotów wyczerpuje dyspozycję art. 268 k.k., zależy zarówno od oceny charakteru tych przedmiotów (zaliczenie ich do dokumentów w rozumieniu art. 120 § 13 k.k.), jak i od ustalenia braku u sprawcy uprawnień do wyłącznego rozporządzenia dokumentami. [...]
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1992r. poz. 7

Zobacz również: