Koszty postępowania/ właściwość sądu/ pomoc prawna w postępowaniu przygotowawczym

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Koszty postępowania/ właściwość sądu/ pomoc prawna w postępowaniu przygotowawczym
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 21 czerwca 2000 r., sygn. V KKN 192/2000
Treść:
Jeżeli postępowanie karne nie kończy się na etapie postępowania przygotowawczego, lecz przechodzi do sądowego stadium procesu karnego i kończy się orzeczeniem sądu, to sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie powinien określić, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty procesu, w tym rozstrzygnąć także o kosztach nieopłaconej przez stronę pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przygotowawczym. […] Zgodnie bowiem z art. 626 § 1 k.p.k., rozstrzygnięcie o kosztach powinno być zawarte w orzeczeniu kończącym postępowanie, a stosownie do art. 616 § 2 pkt 2 k.p.k. koszty procesu obejmują m.in. wydatki poniesione przez Skarb Państwa „od chwili wszczęcia postępowania”. Jeżeli więc postępowanie karne kończy się orzeczeniem prokuratora, to on – i tylko on – powinien w nim zawrzeć rozstrzygnięcie o kosztach procesu, natomiast gdy kończy się ono orzeczeniem sądu, to z kolei tylko sąd jest uprawniony i zobowiązany rozstrzygnąć o tych kosztach, i to w odniesieniu do kosztów całego postępowania karnego, a nie tylko kosztów poniesionych w jego stadium sądowym. Sąd odwoławczy błędnie zatem w niniejszej sprawie zinterpretował art. 626 § 1 k.p.k., przyjmując, że wyklucza on możliwość uwzględniania przez sąd w kosztach procesu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa z racji obrony z urzędu w postępowaniu przygotowawczym.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 74/200

Zobacz również: