Fałszerstwo dokumentu/ opinia okresowa żołnierza/ przekroczenie uprawnień

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ opinia okresowa żołnierza/ przekroczenie uprawnień
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt: WA 1/07
Treść:
Sporządzona opinia okresowa żołnierza stanowi dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. Jej „podrobienie”, „przerobienie”, „użycie” tej opinii podrobionej i przerobionej za autentyczną stanowi przestępstwo w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. Poświadczenie w tejże opinii okoliczności mającej znaczenie prawne wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 271 § 1 k.k. Z kolei dla bytu przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k. konieczne jest, ażeby sprawca umyślnie poprzez swoje niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień działał na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Marian W. będąc przekonanym o prawidłowości swego postępowania nieumyślnie naruszył § 79 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia przez to, że sporządził drugą opinię okresową o oskarżycielu posiłkowym po upływie okresu jego opiniowania i to w sytuacji, kiedy sporządzona przez niego pierwsza opinia była już prawomocna.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego SN nr 4/2007

Zobacz również: