Materiały operacyjne / moc dowodowa / demokratyczne państwo prawne

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Materiały operacyjne / moc dowodowa / demokratyczne państwo prawne
Wyrok:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005., sygn. K 32/04
Treść:
Materiały operacyjne sensu stricto, mimo ich utrwalenia na piśmie nie mają waloru dokumentów urzędowych i nie korzystają ze szczególnej mocy dowodowej. Nie stanowią dowodu tego, co jest w nich stwierdzone, nie służy im bowiem domniemanie prawdziwości właściwe jedynie dla dokumentu urzędowego. Ujawnianie materiałów operacyjnych powinno być zakazane, a w szczególności nie może być przedmiotem "przecieków", służących celom lub metodom wykraczającym poza ochronę demokratycznego ładu, co jest celem i granicą legalności czynności operacyjnych. Uznanie, że władze publiczne mogą gromadzić w sposób tajny informacje na temat obywatela w ramach czynności operacyjnych (a więc zbierać także rozmaite plotki i pomówienia obok informacji o faktach), a następnie udostępniać je, kierując się interesami politycznymi, pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania obywatela do państwa, mającą podstawowe znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.
Żródło:
Prokuratura i Prawo dodatek Orzecznictwo SN, S.A., NSA i TK nr 4/ 2006