Adwokatura/ utrata prawa wykonywania zawodu/ oświadczenie lustracyjne

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Adwokatura/ utrata prawa wykonywania zawodu/ oświadczenie lustracyjne
Wyrok:
Postanowienie SN z 2000-06-21 czerwca 2000r., sygn.II KKN 45/00
Treść:
Utrata stanowiska (prawa wykonywania zawodu) adwokata, będąca następstwem orzeczenia sądu stwierdzającego fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, następuje ex lege [art. 30 ust. 2 in principio ustawy lustracyjnej] z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia, nie zaś z chwilą podjęcia przez okręgową radę adwokacką decyzji o skreśleniu adwokata z listy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: