Adwokatura/ rękojmia należytego wykonywania zawodu/ brak opanowania i odpowiedzialności za słowa

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Adwokatura/ rękojmia należytego wykonywania zawodu/ brak opanowania i odpowiedzialności za słowa
Wyrok:
Wyrok NSA z 2001-06-18 czerwca 2001r., sygn. II SA 1610/00
Treść:
Rękojmia do wykonywania zawodu - to cechy wartościujące dana osobę w sferze etyczno-moralnej. O ich posiadaniu bądź braku może stanowić wyłącznie sposób postępowania danej osoby w okresie poprzedzającym ubieganie się o wpis. Rada adwokacka w celu ustalenia nieskazitelności charakteru może posługiwać się wszelkimi środkami dowodowymi, nie zakazanymi przez ustawę. Zatem ustalenie kwalifikacji etycznych zainteresowanego mogła oprzeć na materiale zawartym w sprawie dyscyplinarnej, która toczyła się przeciwko zainteresowanemu. Należy podzielić stanowisko samorządu adwokackiego, że zachowanie zainteresowanego, jako aplikanta adwokackiego, w sposób rażący odbiegało od osobistych cech charakteru i postępowania, wymaganych od osoby zaufania publicznego, jaka jest adwokat. Rodzaj przewinień spowodował że zainteresowany został skazany na karę zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres lat trzech. Zatarcie skazania eliminuje jedynie skutki prawne skazania, nie zaś ujawnione negatywne cechy charakteru kandydata. Wprawdzie postępowanie dyscyplinarne dot. znieważenia rzecznika rady adwokackiej zostało umorzone (wobec skreślenia W. G z listy aplikantów adwokackich na jego wniosek), jednakże pozostają aktualne użyte przez zainteresowanego sformułowania zawierające inwektywy dowodzące braku opanowania i odpowiedzialności za słowa, które to cechy nie przystoją osobom wykonującym zawód adwokata.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: