Wyrokowanie/ stałość orzeczeń sądów/ rebus sic stantibus

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ stałość orzeczeń sądów/ rebus sic stantibus
Wyrok:

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 2 września 2009 roku; sygn. II AKz 303/09

Treść:

Orzeczenia sądów nie są (nie powinny być) pochodną dyskrecjonalnej woli orzekających sędziów, ale są wynikiem racjonalnej oceny przesłanek, ustalonych prawem, jako podstawa podejmowanych decyzji. Stabilność orzekania rebus sic stantibus (w określonych niezmienionych uwarunkowaniach faktycznych) jest jedną z zasad wynikających z praktyki orzeczniczej Sądu Apelacyjnego, wyrażającą obliczalność (racjonalność) postąpień Sądu. Znając praktykę Sądu, można prognozować jego decyzje w sprawach podobnych do rozstrzygniętych poprzednio, co ma zasadnicze znaczenie dla respektowania konstytucyjnej równości wszystkich wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP), zatem pozwala również przewidywać celowość wnoszenia środków odwoławczych.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Listopad 2009 • Nr 11 [poz. 43]

Zobacz również: