Ochrona zdrowia/ zakażenia szpitalne/ domniemania faktyczne

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ zakażenia szpitalne/ domniemania faktyczne
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 17 maja 2007 r., sygn. III CSK 429/2006
Treść:
W sprawach dotyczących tzw. zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadnione jest przyjęcie niedbalstwa placówki służby zdrowia w drodze domniemania faktycznego, przy braku dowodu przeciwnego. Sąd może bowiem korzystać zarówno z dowodów bezpośrednich i pewnych, jak i dowodów pośrednich o dużym stopniu prawdopodobieństwa, uznając za ustalone fakty dające się wyprowadzić z innych ustalonych faktów (art. 231 k.p.c.). Uprawnione było zatem - niesłusznie zakwestionowane przez Sąd Apelacyjny - przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji, na podstawie ustaleń stwierdzających w Stacji Krwiodawstwa zaniedbania polegające na nieprzestrzeganiu rygorów sanitarnych oraz przy uwzględnieniu faktu niewyeliminowania powoda jako krwiodawcy, mimo stwierdzonego u niego już w 1994 r. uszkodzenia wątroby, które okazało się być następstwem zakażenia wzw typu C, że w Stacji funkcjonowały jako dawcy osoby zakażonych wirusem wzw, co stwarzało stan podwyższonego ryzyka infekcji dla personelu i innych dawców. Stopień prawdopodobieństwa związku przyczynowego między tymi faktami a stwierdzonym zakażeniem powoda jest zarazem tak duży, że należało przyjąć, iż powód wypełnił obowiązek wynikający ze spoczywającego na nim ciężaru dowodu (art. 6 k.c.).

Z tych względów usprawiedliwiona jest - w zakresie wyżej wskazanym - przytoczona w skardze podstawa naruszenia przepisów postępowania, a w konsekwencji zasadny jest także zarzut naruszenia prawa materialnego przez niezastosowanie art. 417 § 1 k.c. w jego poprzednim brzmieniu. W tym stanie rzeczy nie było zarazem podstaw, by także przy poczynionym przez Sąd Apelacyjny założeniu o braku winy po stronie personelu Stacji Krwiodawstwa wyeliminować art. 419 k.c. (w jego poprzednim brzmieniu) jako podstawę odpowiedzialności pozwanego. Kwestia ta jednak ostatecznie pozostaje bez wpływu na ocenę rozstrzygnięcia i skuteczność podstaw skargi kasacyjnej.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: