Ochrona danych osobowych/ uprawnienia GIODO/ Zarząd Transportu Miejskiego

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona danych osobowych/ uprawnienia GIODO/ Zarząd Transportu Miejskiego
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. II SA/Wa 2079/06

Treść:
Artykuł 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) nie uprawnia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do ingerowania w określone ustawowo kompetencje innych organów, wkraczania w prowadzone w zakresie ich właściwości postępowania i dokonywania merytorycznej oceny poszczególnych czynności wykonywanych w ramach tych postępowań.

[…] Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Akt ten normuje również kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, określając ich podstawowe granice w katalogu zawartym w art. 12 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem do zadań Generalnego Inspektora należy w szczególności m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Powołany art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych statuuje główne zadania i kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który pełni zarówno funkcję organu kontrolującego zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rzecznika interesów poszczególnych osób i interesów publicznych, jak i organu, który w tym zakresie został wyposażony we władcze kompetencje wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Należy jednak zaznaczyć, że cytowany przepis nie uprawnia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do ingerowania w określone ustawowo kompetencje innych organów, wkraczania w prowadzone w zakresie ich właściwości postępowania i dokonywania merytorycznej oceny poszczególnych czynności wykonywanych w ramach tych postępowań.

[…] Zarząd Transportu Miejskiego jako administrator danych osobowych podróżnych mógł na podstawie przepisów Prawa przewozowego powierzyć przetwarzanie tych danych innym podmiotom. Z przepisu art. 33a Prawa przewozowego wynika bowiem jednoznacznie, że uprawnieni do pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych podróżnych są przewoźnik "lub osoba przez niego upoważniona". Uznać także należy, że poprzez wyrażenie zgody na zawarcie przez F.H.U. "Z." S.C. umowy zlecenia z K. S.A., Zarząd Transportu Miejskiego upoważnił również ten podmiot do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z kontrolą biletową. Z tego względu nie można przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych Janusza K. i Joanny K. przez K. S.A. narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: