Ochrona zdrowia/ dokumentacja medyczna/ udostępnienie dokumentacji żonie zmarłego

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ dokumentacja medyczna/ udostępnienie dokumentacji żonie zmarłego
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. VII SAB/Wa 46/2006

Treść:
1. Sprawa o udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej nie jest rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej, gdyż takiej prawnej formy załatwienia tej sprawy nie przewiduje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). Jest to więc sprawa, do której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi następuje w drodze działania (czynności) zakładu.

2. Do oceny czy należy udostępnić żonie zmarłego (osobie bliskiej) dokumentację medyczną w sytuacji gdy udzielający pełnomocnictwa nie określił, że upoważnia pełnomocnika do pobrania dokumentacji medycznej także w przypadku jego zgonu, właściwym jest zastosowanie uregulowań zawartych w Kodeksie cywilnym.

[…] Zgodnie z art. 18 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy dokumentację medyczną udostępnia się samemu pacjentowi, lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Przepis ten nie wprowadza zapisu kto może wystąpić z takim żądaniem po śmierci pacjenta. Kwestii tej nie precyzowało również ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

W związku z powyższym właściwym jest zastosowanie uregulowań zawartych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie zaś z art. 101 § 2 Kodeksu cywilnego umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Skarżąca Bożena M. występująca z takim żądaniem posiadała oświadczenie Krzysztofa M. z dnia 28 marca 2004 r., którym udzielił zgody na udostępnianie jej dokumentacji medycznej, jednak bez zastrzeżenia, iż uprawnienie to nie wygasa ze śmiercią mocodawcy.

[…] Zgodnie z treścią art. 101 § 2 k.c. umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Za wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt I ACa 1884/2001 (publ. OSA 2005/2 poz. 10, str. 63) należy powtórzyć, iż zacieśnienie w art. 101 k.c. możliwości dalszego trwania pełnomocnictwa, mimo śmierci mocodawcy, ma na celu uniemożliwienie, a co najmniej utrudnienie obejścia prawa, zatem pełnomocnictwo udzielone z zastrzeżeniem, że nie wygasa ze śmiercią mocodawcy, musi być ocenione z tego punktu widzenia (art. 58 § 1 k.c.), jeżeli takiego zastrzeżenia nie uzasadnia stosunek prawny wewnętrzny zachodzący między mocodawcą a pełnomocnikiem.

W związku z powyższym Instytut Kardiologii W.-A. zasadnie wskazał, że oświadczenie pacjenta z dnia 28 marca 2004 r. z mocy art. 101 § 2 k.c. wygasło z dniem śmierci mocodawcy i nie mogło być już przedkładane jako dokument uprawniający do występowania w imieniu mocodawcy w żadnej sprawie, ponieważ w pełnomocnictwie nie było zastrzeżeń na wypadek śmierci, czy do kiedy trwa pełnomocnictwo.

Z tej przyczyny odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej jest uzasadniona i zgodna z prawem.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: