Ochrona danych osobowych/ zakres ochrony/ ławnik sądowy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona danych osobowych/ zakres ochrony/ ławnik sądowy
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2007r., sygn. II SA/Wa 1526/06
Treść:
Zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Z treści tego przepisu wynika, że nie każda informacja, która dotyczy osoby fizycznej ma taki charakter, a jedynie taka, która umożliwia ustalenie tożsamości danej osoby, a więc np. imię i nazwisko w powiązaniu z dodatkowymi wskazówkami (data i miejsce urodzenia, cechy zewnętrzne, adres) lub numer PESEL. Nie można zatem zgodzić się z poglądem, jakoby dane osobowe stanowiły także wszelkie inne informacje, które w inny, dalece pośredni sposób mogą łączyć się z daną osobą fizyczną. Nie można przyjąć, iż daty rozpraw, w których ławnik orzekał oraz sygnatury akt tych spraw są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy. Sygnatur danych spraw i dat rozpraw nie można w żaden sposób wprost przypisać ławnikowi, jako informacji identyfikujących go, czy umożliwiających ustalenie jego tożsamości, bowiem informacje dotyczące dat rozpraw, w których ławnik orzekał oraz sygnatur akt tych spraw nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy.Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: