Paszporty/ pozbawienie paszportu/ składki ZUS

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Paszporty/ pozbawienie paszportu/ składki ZUS
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2003 r. sygn. V SA 1316/2002

Treść:
Niewykonywanie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą obowiązku płacenia składek potwierdzone tytułami wykonawczymi uzasadnia odmowę wydania jej paszportu, a więc także unieważnienia paszportu. Uprawnienie skarżącego do złożenia wniosku wynika z zadań ZUS oraz przesłanek, przy zaistnieniu których właściwy organ może unieważnić paszport na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o paszportach.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: