Zamówienia publiczne/ ochrona środowiska/ wykorzystanie odpadów miejskich

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Zamówienia publiczne/ ochrona środowiska/ wykorzystanie odpadów miejskich
Wyrok:
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2007r., sygn. C-382/05
Treść:
Wobec okoliczności, że urząd wszczął postępowanie zmierzające do zawarcia umów w zakresie wykorzystania części odpadów miejskich pozostałych po zbiórce selektywnej, powstałych w gminach regionu Sycylia i zawarł te umowy z pominięciem procedury przewidzianej w dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, w brzmieniu zmienionym dyrektywą Komisji 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r., a w szczególności z pominięciem zamieszczenia odpowiedniego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie tej dyrektywy, a w szczególności na podstawie jej art. 11, 15 i 17.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: