Fałszerstwo dokumentu/ poświadczenie nieprawdy/ opinia o asesorze

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ poświadczenie nieprawdy/ opinia o asesorze
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 15 września 2006r., sygn. SNO 46/06
Treść:
1. Opinia z samej swojej natury nie może być uznana za dokument, którym można poświadczyć nieprawdę, w rozumieniu art. 271 § 1 KK. Podobnie nie można za pomocą racjonalnych argumentów bronić tezy, że wystawiając opinię o asesorze, opiniujący nie może odnosić się do predyspozycji kandydata na sędziego związanych z jego osobowością. W konsekwencji, oparcie na takiej tezie zarzutu naruszenia art. 231 § 1 KK musi być ocenione jako całkowite nieporozumienie. Twierdzenie zaś że naruszenie tego przepisu polegać by miało na wpływaniu -poprzez przedłożenie opinii - na proces nominacyjny asesora, jest z gruntu chybiony w świetle reguł art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze. zm.) oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą (Dz.U. Nr 152 poz. 1725). 2. Próba pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej, za zachowanie które w sposób oczywisty dla każdego prawnika nie wyczerpuje znamion jakiegokolwiek przestępstwa, może być oceniona jako szykana, przed którą immunitet sędziowski ma chronić.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: