Konstytucyjny zakaz ekstradycji / europejski nakaz aresztowania / konieczność nowelizacji

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Konstytucyjny zakaz ekstradycji / europejski nakaz aresztowania / konieczność nowelizacji
Wyrok:
Wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005r., sygn. P1/05
Treść:
Sformułowany w art. 55 ust. 1 Konstytucji zakaz ekstradycji wyraża prawo obywatela RP do odpowiedzialności karnej przed polskim sądem. Przekazanie go zaś na podstawie ENA innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej miałoby charakter naruszenia tej istoty. […] Należy stwierdzić, że art. 607 t § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie obywatela polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania jest niezgodny z art. 55 ust. 1 Konstytucji. [Nieodzowna jest taka zmiana obowiązującego prawa, która umożliwi nie tylko pełną, ale i zgodną z Konstytucją implementację decyzji ramowej Rady 2002/584/WsiSW z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób miedzy Państwami Członkowskimi.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005