Ochrona środowiska/ pojęcie posiadacza odpadów/ zobowiązanie usunięcia

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona środowiska/ pojęcie posiadacza odpadów/ zobowiązanie usunięcia
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 r. sygn. IV SA/Wa 2275/05
Treść:
W świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), pojęcie posiadacza odpadów powiązano ze stanem faktycznym. Posiadaczem jest generalnie osoba, która w danym momencie może rzeczą rozporządzać. W tym świetle zawarte w art. 3 ust. 3 pkt 13 in fine domniemanie wydaje się logicznym następstwem przyjętej koncepcji. Wynika z niego, iż dopuszczalne jest zakładanie, jakoby posiadaczem odpadów był władający powierzchnią ziemi, przy czym, pod pojęciem tym (pomijając przypadek gruntów państwowych oraz samorządowych) należy rozumieć właściciela (art. 3 pkt 44 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Logiczne wydaje się ustanowienie ustawowego domniemania, iż właściciel nieruchomości może rozporządzać rzeczami (tu odpadami) znajdującymi się na jego terenie. Oczywiście wskazane w ustawie domniemanie może zostać wykluczone w konkretnych okolicznościach rozpoznawanej sprawy. […] W świetle ustawy o odpadach organ gminy, o ile stwierdzi, iż odpady są zgromadzone w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, jest zobligowany do wydania decyzji, w której zobowiązuje do usunięcia tych odpadów, co wynika z treści art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach. Decyzja ta nie ma charakteru uznaniowego w związku z czym jej wydanie, wobec ustalenia określonego stanu rzeczy, jest obligatoryjne.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: