Stanowienie prawa/ publikacja prawa wspólnotowego na stronie internetowej/ język obcy

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Stanowienie prawa/ publikacja prawa wspólnotowego na stronie internetowej/ język obcy
Wyrok:
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2005r., sygn. I SA/Bd 275/05
Treść:
Gwarancji pewności prawa wspólnotowego, opublikowanego w innym języku niż język polski, nie daje jego informacyjne opublikowanie na stronach internetowych, gdyż nie daje ono gwarancji pewności oceny prawnej tego, czy adresaci dowiedzieli się o treści przysługujących im praw lub nałożonych na nich obowiązków, zgodnie z ich autentyczną treścią. Zatem, skoro organ celny nałożył na skarżącą obowiązek zapłaty cła w oparciu o normę prawa, którą odtworzył, stosując zapisy rozporządzenia wspólnotowego przed umożliwieniem skarżącej zapoznania się z jego treścią stosownie do zasady pewności prawa, to decyzją naruszył przepisy prawa materialnego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: