Nietrzeźwość w miejscu pracy / rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Nietrzeźwość w miejscu pracy / rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Wyrok:
Wyrok SN z 2003-11-18 I PK 5/03
Treść:
Przybycie do zakładu pracy w stanie nietrzeźwym w celu uzyskania urlopu - jest stawieniem się do pracy w takim stanie; urlop jest bowiem przez pracodawcę udzielany, a wcześniej pracownik nie może mieć pewności, iż natychmiast taki urlop otrzyma. Jeżeli zaś obowiązek trzeźwości pracownika w miejscu pracy wynika nie tylko z regulaminu pracy, instrukcji, czy umowy o pracę ale z mocy ogólnie obowiązujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to naruszenie tego obowiązku ocenić należy jako ciężkie bez względu, czy przybycie pracownika do zakładu pracy naruszyło konkretny, wymierny interes pracodawcy czy też wyrządziło istotną szkodę w mieniu pracodawcy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS wYDAWNICTWO c.h. bECK

Zobacz również: