Czas pracy/ praca w nadgodzinach/ umowa cywilno-prawna

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ praca w nadgodzinach/ umowa cywilno-prawna
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2006r., sygn. III APa 24/06
Treść:
Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach ustalonych tymi przepisami.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: