Policjant/ zajęcie zarobkowe poza służbą/ zezwolenie przełożonego

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Policjant/ zajęcie zarobkowe poza służbą/ zezwolenie przełożonego
Wyrok:
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2006r., sygn. I OSK 303/06
Treść:
Sprawy udzielania zezwoleń na podjęcie przez policjanta zajęcia zarobkowego poza służbą należą do spraw wynikających z podległości służbowej między podwładnymi a przełożonymi i tym samym na mocy art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) są wyłączone spod kognicji sądów administracyjnych. [….] Przepis art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) stanowi, że policjant nie może bez zezwolenia przełożonego podjąć zajęcia zarobkowego poza służbą. Przesłanki udzielenia takiego zezwolenia określa przepis § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach (Dz. U. Nr 148, poz. 1659). Zgodnie z nim przełożony właściwy w sprawach osobowych udziela policjantowi zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, jeżeli zajęcie takie: 1/ nie zakłóci wykonywania przez policjanta obowiązków służbowych w granicach zadań Policji; 2/ nie narusza prestiżu służby; 3/ nie podważy zaufania do bezstronności policjanta; 4/ nie pozostaje w sprzeczności z interesem służby i jej zadaniami. Gdy którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, przełożony zawiadamia na piśmie o odmowie udzielenia zezwolenia. Zawiadomienie o odmowie udzielenia zezwolenia nie wymaga uzasadnienia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: