Straż Graniczna/ status służbowy funkcjonariusza/ ekwiwalent za ponadnormatywny czas służby

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Straż Graniczna/ status służbowy funkcjonariusza/ ekwiwalent za ponadnormatywny czas służby
Wyrok:
Wyrok WSA z dnia 19 października 2005r., sygn. II SA/Wa 1302/05
Treść:
1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za przepracowane godziny w czasie ponadnormatywnym, a jedynie czas wolny od służby w tym samym wymiarze. Podkreślić należy również, że czas wolny przysługuje jedynie funkcjonariuszowi będącemu w stosunku służby, a nie poza nim. 2. Funkcjonariusz Straży Granicznej nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, a zatem nie mają do niego zastosowania, bez wyraźnego upoważnienia ustawowego, przepisy Kodeksu pracy, w tym przepisy o czasie pracy i wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe. Nie ma więc przepisów prawa materialnego, z których można by wywieść roszczenie funkcjonariusza Straży Granicznej o ekwiwalent pieniężny z tytułu pełnienia służby w czasie wyznaczonym mu przez przełożonych, a przekraczającym czas wynikający z rozkładu czasu służby. Jedynym takim ekwiwalentem, realizującym cel określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 2002 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1399 ze zm.), (zapewniającym wypoczynek), jest czas wolny. Dla oceny zasadności roszczenia o ekwiwalent pieniężny nie ma znaczenia fakt, że skarżący tego czasu wolnego nie wykorzystał. [….] Stosownie bowiem do treści art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 2002 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1399 ze zm.) czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Natomiast zgodnie z treścią art. 37 ust. 3 ustawy, w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2, funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze. Z kolei zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 82, poz. 748) czas wolny w zamian za służbę pełnioną poza rozkładem czasu służby funkcjonariusz jest obowiązany wykorzystać do dnia zwolnienia ze służby, a przełożony właściwy w sprawach osobowych ma obowiązek mu to ułatwić. Wniosek z tego, że funkcjonariuszowi Straży Granicznej nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za przepracowane godziny w czasie ponadnormatywnym, a jedynie czas wolny od służby w tym samym wymiarze. Podkreślić należy również, że czas wolny przysługuje jedynie funkcjonariuszowi będącemu w stosunku służby, a nie poza nim. Tym bardziej, że ustawa określając w sposób wyczerpujący składniki uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej (art. 108 ust. 1), nie przewiduje wśród nich prawa do wynagrodzenia za służbę pełnioną w czasie wykraczającym poza ustalenia wynikające z rozkładu, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. Należy podkreślić ponadto, że funkcjonariusz Straży Granicznej nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, a zatem nie mają do niego zastosowania, bez wyraźnego upoważnienia ustawowego, przepisy Kodeksu pracy, w tym przepisy o czasie pracy i wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe. Nie ma więc przepisów prawa materialnego, z których można by wywieść roszczenie funkcjonariusza Straży Granicznej o ekwiwalent pieniężny z tytułu pełnienia służby w czasie wyznaczonym mu przez przełożonych, a przekraczającym czas wynikający z rozkładu czasu służby. Jedynym takim ekwiwalentem, realizującym cel określony w art. 37 ust. 1 ustawy (zapewniającym wypoczynek), jest czas wolny. Dla oceny zasadności roszczenia o ekwiwalent pieniężny nie ma znaczenia fakt, że skarżący tego czasu wolnego nie wykorzystał.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora" [Sprawy pracownicze] Tytuł lub słowa kluczowe : Policjant/ zajęcie zarobkowe poza służbą/ zezwolenie przełożonego Wyro

Zobacz również: