Akcjonariusz spółki kapitałowej / uchwała walnego zgromadzenia / legitymacja czynna do zaskarżenia

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Akcjonariusz spółki kapitałowej / uchwała walnego zgromadzenia / legitymacja czynna do zaskarżenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 9 lutego 2005r., sygn. III CZP 82/84
Treść:
Akcjonariusz spółki, który był członkiem jej zarządu, nie jest legitymowany do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie przeciwko niemu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. […] Byli członkowie organów spółek kapitałowych nie mają legitymacji czynnej do zaskarżania uchwał odpowiednio zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń tych spółek z chwilą odwołania ich z funkcji członka organu, z zastrzeżeniem wyjątku dotyczącego zaskarżenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005