Przedsiębiorca energetyczny/ pozycja dominująca/ stawki za energię cieplną

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Przedsiębiorca energetyczny/ pozycja dominująca/ stawki za energię cieplną
Wyrok:
Wyrok SO w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 kwietnia 2005r., sygn. XVII Ama 109/04
Treść:
Przedsiębiorca energetyczny stosuje zakazaną w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów praktykę nadużycia pozycji dominującej, polegającą na narzucaniu nieuczciwych cen, jeżeli w okresie poprzedzającym wprowadzenie taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pobierał jednolitą stawkę opłat za energię cieplną, zarówno w stosunku do odbiorców eksploatujących węzły cieplne na własny koszt, jak i pozostałych odbiorców odbierających energię cieplną za pośrednictwem węzłów cieplnych, których koszty eksploatacji ponosił przedsiębiorca energetyczny.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"