Konkurencja/ porozumienia przedsiębiorców/ interes publiczny

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Konkurencja/ porozumienia przedsiębiorców/ interes publiczny
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 lutego 2007r., sygn. VI ACa 819/06
Treść:
Dla ustalenia, czy porozumienie ma charakter antykonkurencyjny, należy je rozpatrywać nie tylko poprzez literalne brzmienie umowy, ale przede wszystkim w świetle uwarunkowań ekonomicznych po dokonaniu analizy rynku. Zagrożenie konkurencji musi być realne, żeby uznać je za naruszenie konkurencji. […] Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. […] Dla oceny czy zawarte przez spółki porozumienie cenowe miało charakter antykonkurencyjny należało je rozpatrywać nie tylko poprzez odniesienie się do literalnego brzmienia umowy, ale przede wszystkim w świetle uwarunkowań ekonomicznych po dokonaniu analizy rynku. Antykonkurencyjny skutek porozumień cenowych polega na podniesieniu cen, zmniejszeniu wielkości sprzedaży lub produkcji, utrudnieniu wejścia na rynek innym przedsiębiorcom. […] Nie jest bowiem dopuszczalna taka interpretacja prawa antymonopolowego, która pozwalałaby na przyjęcie, iż jakiekolwiek potencjalne zagrożenie konkurencji wynikające z łączącego strony porozumienia jest naruszeniem prawa, niezależnie od tego, czy zagrożenie to miałoby jakąkolwiek szansę się ziścić. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wielokrotnie przywoływanym przez strony postępowania wyroku z dnia 24.7.2003 r., (sygn. akt I CKN 496/01, Dz. Urz. UOKiK 2004/1/283), zagrożenie dla zasad swobodnej konkurencji musi być realne, żeby uznać je za naruszenie konkurencji. […] Ponadto należy zaznaczyć, że art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta, na podstawie którego Prezes UOKiK wydał zaskarżoną decyzję, nie powinien być odczytywany w oderwaniu od ogólnych zasad ustawy. Jak wskazuje zaś art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta, określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Zatem nie każde naruszenie prawa przez przedsiębiorcę uzasadnia wdrożenie postępowania o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, decyduje o tym naruszenie przez przedsiębiorcę w następstwie stosowania zabronionych praktyk monopolistycznych interesu publicznoprawnego (por. wyrok SN z dnia 27.8.2003 r., I CKN 527/01, niepublikowany). Jak słusznie zaś zauważył Sąd Okręgowy w niniejszej sprawie, interes publiczny nie tylko nie został naruszony przez porozumienie, ale wręcz miałoby ono prokonsumencki charakter (gdyby było faktycznie realizowane). […]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: