Wspólność ustawowa małżeńska/ podział majątku/ udział wierzyciela

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Wspólność ustawowa małżeńska/ podział majątku/ udział wierzyciela
Wyrok:
Uchwała SN z dnia12 kwietnia 1995r., sygn. III CZP 34/95
Treść:
Wierzyciel jednego z małżonków może być uczestnikiem postępowania w sprawie o podział ich majątku wspólnego. […] W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest już pogląd, iż w sprawach o zniesienie wspólności ustawowej obowiązkiem sądu jest nie tylko ustalenie czy zachodzą ważne powody w rozumieniu art. 52 kro, ale również, czy powództwo nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków (por. m.in. wyrok z dnia 24 maja 1994 r. I CRN 50/94 - OSNCP 1994, z. 12, poz. 246). Powyższy pogląd wskazuje wyraźnie, aczkolwiek w sposób pośredni, że judykatura uznaje wierzyciela jednego małżonków za osobę zainteresowaną wynikiem postępowania małżonków w sprawach majątkowych, zwłaszcza postępowań zmierzających do wyzbycia się majątku przez małżonka będącego dłużnikiem. Przyjęcie jako zasady, że wierzyciel jednego z małżonków nie może być uczestnikiem postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego podważałoby trafność poglądu wypowiedzianego w sprawach o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: