Akt małżeństwa/ prawo kanoniczne/ wpis w aktach stanu cywilnego/ skutki jego braku

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Akt małżeństwa/ prawo kanoniczne/ wpis w aktach stanu cywilnego/ skutki jego braku
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 marca 2004r., sygn. III CK 346/02
Treść:
Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywołuje takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli: między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego, złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany urzędowi stanu cywilnego w ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa […]. Małżeństwo zawarte w formie przewidzianej przez prawo kanoniczne wywiera takie skutki jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli zostały spełnione wymagania określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. […] Decydujące znaczenie dla wywarcia skutków cywilnoprawnych małżeństwa zawartego w trybie przewidzianym w art. 1 § 2 k.r.o. ma chwila sporządzenia aktu małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego stosownie do wymogów § 6 ust. R rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. [Dz U. Nr 136, poz. 884]. […] Dopóki nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 1 § 2 k.r.o., dopóty oświadczenia woli nupturientów nie wywołują skutków prawnych. Sporządzenie aktu małżeństwa jest bowiem kolejną i niezbędną przesłanką zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej, podlegającego prawu polskiemu […]. W razie niesporządzenia aktu małżeństwa, mimo spełnienia pozostałych wymogów […] strony nie mogą dochodzić ustalenia istnienia pomiędzy nimi małżeństwa na podstawie art. 189 k.p.c.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 36

Zobacz również: