Władza rodzicielska/ prawa i obowiązki/ uprowadzenie dziecka

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Władza rodzicielska/ prawa i obowiązki/ uprowadzenie dziecka
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 1992r., sygn. I KZP 40/92
Treść:
Rodzice powołani są do opieki i nadzoru nad małoletnimi dziećmi, co wynika z istoty władzy rodzicielskiej, przysługującej w równym stopniu obojgu rodzicom. Opieka i nadzór nad małoletnim dzieckiem, to zarówno obowiązek, jak i prawo każdego z rodziców. […] Rodzice, którym przysługuje pełna władza rodzicielska, nie mogą być podmiotem przestępstwa przewidzianego w wymienionym przepisie [art. 188 d.k.k. przyp. red.]. Oddzielne zamieszkiwanie rodziców i wykonywanie czasowej opieki i nadzoru nad małoletnim dzieckiem przez jednego z rodziców, u którego dziecko mieszka w wyniku decyzji sądu, wydanej w trybie art. 443 § 1 k.p.c., nie pozbawia, nie ogranicza, jak również nie zawiesza władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. W niczym też nie zmienia zakresu tej władzy w stosunku do dziecka. […] Każde z rodziców może być podmiotem przestępstwa określonego w art. 188 k.k., jedynie w wypadku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia przysługującej mu władzy rodzicielskiej.
Żródło:
Wokanda 2/1993; orzecznictwo SN, NSA, SA i Sądu Antymonopolowego, Warszawa, luty 1993 [Sprawy karne materialne ] Tytuł lub słowa kluczowe : Kradzież/ mienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/ pojęcie mienia cudzego

Zobacz również: