Separacja/ zarządzanie majątkiem wspólnym/ przesłanki faktyczne

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Separacja/ zarządzanie majątkiem wspólnym/ przesłanki faktyczne
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2002r., sygn. II CKN 1070/98
Treść:
Za trafny uznać należy pogląd, że jednym z ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 krio może być uznana taka separacja faktyczna małżonków, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym (por. wyrok SN z dnia 29 stycznia 1997 r., I CKU 66/96, Prok. i Pr. nr 7-8 s. 32; uzasadnienie wyroku SN z dnia 13 maja 1997 r., III CKN 51/97, OSNC 1997, z. 12, poz. 194). Instytucja zniesienia wspólności majątkowej jest bowiem fragmentarycznym rozwiązaniem w sferze kształtowania małżeńskich stosunków prawno-majątkowych, przeto w ramach tego postępowania szczególnego znaczenia nabierają prawno-majątkowe aspekty stosunków między małżonkami, zwłaszcza gdy oboje, lub jedno z nich - jak w sprawie niniejszej - prowadziło działalność gospodarczą. W postępowaniu wszczętym powództwem wytoczonym na podstawie art. 52 § 1 krio relacje osobiste istniejące między małżonkami, czy szerzej aspekty rodzinno-prawne istniejących między nimi stosunków, nie mogą w sposób znaczący przesądzać o istnieniu ważnych powodów zniesienia wspólności majątkowej, gdyż mogłoby to prowadzić do nieuzasadnionego utożsamiania ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 krio z przyczynami rozwodu lub separacji, do orzeczenia której wystarczy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (art. 611 § 1 krio) i którą ustawodawca wprowadził jako środek pomocy w razie rozkładu pożycia małżonków. Natomiast ocena wystąpienia przesłanek określonych w art. 52 § 1 krio wymaga poczynienia ustaleń co najmniej w odniesieniu do: wielkości majątku wspólnego, istnienia zadłużenia, jego rozmiarów i okoliczności powstania, wielkości majątku odrębnego małżonka - dłużnika i sposobu wykonywania przezeń zobowiązania, a także kwestii dotyczących utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 17 grudnia 1999 r., III CKN 506/98 - niepubl.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wydawnictwo Prawnicze LEX

Zobacz również: