Separacja/ orzekanie o winie/ zgodne wnioski stron/ cofnięcie zgody

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Separacja/ orzekanie o winie/ zgodne wnioski stron/ cofnięcie zgody
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 6 grudnia 2000r., sygn. I ACa 842/00
Treść:
Z treści art. 5672 k.p.c. wynika, że w sprawie o separacje na zgodny wniosek małżonków, w razie cofnięcia uprzednio zgłoszonego żądania albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji przez któregokolwiek z małżonków, postępowanie się umarza. Nie stosuje się w tym wypadku art. 512 § 1 k.p.c., który stanowi, że po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie, cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym. Zatem w tym wypadku cofnięcie żądania nie wymaga akceptacji ze strony drugiego małżonka. […] Stanisław M. wniósł o orzeczenie separacji podnosząc, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Podczas posiedzenia pojednawczego Otylia M. wyraziła zgodę na separację i również wniosła o jej orzeczenie. Sąd Okręgowy, uwzględniając zgodne żądanie małżonków, ustalił, że nie utrzymują oni żadnych więzi właściwych małżeństwu. Od 1995 r. mieszkają osobno (związek małżeński został zawarty w 1976 r.); z małżeństwa pochodzi dwoje - obecnie już pełnoletnich - dzieci. […] W apelacji skarżąca podniosła, że wyrażając zgodę na orzeczenie o separacji nie rozumiała konsekwencji swojego oświadczenia. Przypuszczała, że potwierdza jedynie istnienie separacji "w rozumieniu potocznym". Nie zgadza się na zaniechanie orzekania przez Sąd o winie co do przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Domaga się ustalenia winy męża, który dopuścił się zdrady małżeńskiej, znęcał się nad rodziną i toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. […] Zgodne żądanie stron orzeczenia separacji musi istnieć w momencie wydawania przez sąd orzeczenia, a każdy z małżonków może cofnąć uprzednio zgłoszone żądanie. Może to nastąpić także w apelacji od orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wydawnictwo Prawnicze LEX

Zobacz również: