Wspólność ustawowa małżeńska/ darowizna nieruchomości/ uznanie czynności za bezskuteczną

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Wspólność ustawowa małżeńska/ darowizna nieruchomości/ uznanie czynności za bezskuteczną
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 października 2003r., sygn. III CZP 72/03
Treść:
Wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, może domagać się uznania czynności prawnej za bezskuteczną na podstawie art. 527 § 1 k.c. także wtedy, gdy darowizny nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dokonali dłużnik i jego małżonek. […] Rozróżnienie na osobę, która jest dłużnikiem wierzyciela, i osobę, która tylko odpowiada za dług, można uznać za ugruntowane w nauce i orzecznictwie. […] Chociaż należy wyraźnie odróżniać sytuację małżonka, który jest dłużnikiem od sytuacji małżonka, który tylko odpowiada za dług, to nie ma przeszkód, aby obu małżonków określać mianem dłużnika. […] Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez dłużników pozostających w związkach małżeńskich jest z reguły majątek wspólny małżonków. W większości przypadków jest on jedynym realnie istniejącym majątkiem, z którego wierzyciel może się zaspokoić w razie niewykonania zobowiązania przez dłużnika. Pozbawienie wierzyciela możliwości uznania czynności za bezskuteczną, gdy w ewidentny sposób dłużnik i jego małżonek dokonują z pokrzywdzeniem wierzyciela rozporządzenia przedmiotami wchodzącymi w skład majątku wspólnego, byłoby zaprzeczeniem idei zarówno ochrony w postaci skargi paulianskiej, jak również wypaczałoby sens odpowiedzialności przewidzianej w art. 41 k.r.o.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 39

Zobacz również: