Apelacja/ zakaz reformationis in peius/ granice zakazu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Apelacja/ zakaz reformationis in peius/ granice zakazu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. IV KK 426/06
Treść:
O ile ustawodawca nie nadał pojęciu „wprowadzenie do obrotu” zasadniczo odmiennego znaczenia w ustawie szczególnej poprzez przyjęcie odpowiedniej wykładni ustawowej, musi być ono rozumiane jako czynność jednokrotna, rozpoczynająca obrót danym towarem. W sytuacjach bowiem, gdy wolą ustawodawcy jest rozciągnięcie tego pojęcia na dalsze, poza pierwszą, transakcje, to czyni to wyraźnie w treści danego aktu prawnego, odwołując się do odpowiednio sformułowanej definicji legalnej. […] W 2005 roku Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały, w których dokonał wykładni pojęcia „wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu tak art. 305 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (uchwała z 24 maja 2005 r. I KZP 13/05 OSNKW z 2005 r. nr 6 poz. 50), jak i „wprowadzenie do obrotu handlowego” w rozumieniu art. 12 pkt 3 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (uchwała składu siedmiu sędziów z 21 września 2005 r. I KZP 29/05 OSNKW 2005 z. 10 poz. 90). W obydwu tych uchwałach uznał, że ów interpretowany termin oznacza przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu: „towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym” (uchwała z 24 maja 2005 r.), czy też „wyrobów tytoniowych” (uchwała z 21 września 2005 r.). Sąd Najwyższy w niniejszym składzie w pełni aprobuje tezy tychże uchwał i przytoczoną na ich uzasadnienie argumentację. […]
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 7/2007

Zobacz również: