Dowody/ ślady na miejscu przestępstwa/ orzeczenie przepadku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ślady na miejscu przestępstwa/ orzeczenie przepadku
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 marca 2006r., sygn. II AKa 9/06
Treść:
Nie są przedmiotami w rozumieniu art. 44 k.k. ślady zabezpieczone na miejscu przestępstwa [np. ślady krwi, ślady zapachowe, ślady daktyloskopijne], a w konsekwencji nie jest możliwe orzeczenie ich przepadku. Ze swojej istoty nie mogą do nikogo należeć, w tym znaczeniu, iż nikomu nie przysługują prawa do nich. Nie jest zatem możliwe orzeczenie ich przepadku, ale również rozstrzyganie w trybie art. 230, 231 i 232 k.p.k. Zwykle stanowią bowiem integralną część ekspertyzy, a jeżeli nie, mogą służyć jej wykonaniu. Traktować je należy jako część akt sprawy, których los dzielą aż do zniszczenia [por. K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 107, 269 i in.]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007 poz. 16

Zobacz również: