Dowody/ swobodna ocena dowodów/ zakres oceny opinii biegłych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ swobodna ocena dowodów/ zakres oceny opinii biegłych
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. III KK 277/06
Treść:
Opinia biegłego podlega swobodnej ocenie sądu tak samo jak każdy inny dowód, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 k.p.k. Ocena ta dotyczyć może każdego aspektu wydanej opinii, co oznacza, że nie musi się ograniczać wyłącznie do analizy logicznej poprawności wnioskowania biegłych, lecz także powinna dotyczyć merytorycznej prawidłowości zastosowanych w niej twierdzeń. Dokonanie oceny opinii w sposób prawidłowy możliwe jest tylko wówczas, gdy sąd meriti nie ma wątpliwości co do znaczenia sformułowanych w niej wniosków. Omawiane kwestie są od wielu lat przedmiotem bacznej uwagi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w którym liczne judykaty poświęcone zostały wykładni pojęć użytych w dyspozycji art. 201 k.p.k. (art. 182 k.p.k. z 1969 r.), zwłaszcza zaś wyjaśnieniu kryteriów świadczących o tym, że wydana opinia jest niepełna lub niejasna, kiedy występuje sprzeczność wewnętrzna oraz kiedy zachodzi sprzeczność pomiędzy opiniami, a także określeniu zadań i obowiązków spoczywających w tej mierze na organie procesowym (zob. m.in.: postanowienie z dnia 1 września 1975 r., Z 24/75, OSNKW 1975, z. 12, poz. 172; wyrok z dnia 18 maja 1987 r., V KRN 125/87, OSNPG 1987, z. 12, poz. 148; wyrok z dnia 3 lipca 1987 r., III KR 235/87, OSNKW 1988, z. 1 – 2, poz. 12; wyrok z dnia 29 sierpnia 1989 r., WR 349/89, OSNKW 1990, z. 4 – 6, poz. 21; wyrok z dnia 13 lutego 1997 r., IV KKN 219/96, OSNKW 1997, z. 7 – 8, poz. 66; postanowienie z dnia 16 lipca 1997 r., II KKN 231/96, OSPriP 1998, nr 1, poz. 12; wyrok z dnia 5 listopada 1999 r., V KKN 440/99, OSNKW 1999, z. 11 – 12, poz. 76).”
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 8/2007 poz. 1.2.6

Zobacz również: