Wyrokowanie/ postanowienia/ zawartość zarządzenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ postanowienia/ zawartość zarządzenia
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 18 lipca 2000 r., sygn. IV KZ 64/2000
Treść:
Do treści zarządzeń należy odpowiednio stosować przepisy o treści postanowień (art. 94 § 2), te zaś wymagają, by decyzja procesowa zawierała nie tylko oznaczenie organu, który ją wydał (w tym wypadku prezesa sądu, przewodniczącego wydziału, upoważnionego sędziego), ale także i osoby wydającej, a więc jej imienia i nazwiska (art. 94 § 1 pkt 1). Uchybienie powyższemu rygorowi może być skutecznie podnoszone w środku odwoławczym i uwzględnione w postępowaniu zażaleniowym tylko wtedy, gdy mogło ono mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Sam brak w treści zarządzenia imienia i nazwiska osoby je wydającej, z ograniczeniem się jedynie do wskazania organu, który wydał to zarządzenie, nie może być uznany za uchybienie skutkujące uchylenie tego zarządzenia w trybie zażalenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.), zwłaszcza gdy z innych składników jego treści wynika wyraźnie, jaka osoba wydawała to zarządzenie.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 67/2000

Zobacz również: