Wyrokowanie/ uzasadnienie wyroku/ analiza dowodów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ uzasadnienie wyroku/ analiza dowodów
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. II KK 184/06
Treść:
[…] Oczywiste jest, że uzasadnienie wyroku uniewinniającego winno zawierać precyzyjne ustalenia okoliczności faktycznych oraz analizę dowodów. W zakresie argumentacji prawnej powinno zawierać wyjaśnienie dlaczego, pomimo wypełnienia swoim zachowaniem ustawowych znamion typu czynu zabronionego, oskarżony nie może jednak ponieść odpowiedzialności karnej, tzn. wyjaśnienie, dlaczego nastąpiło wyłączenie odpowiedzialności karnej. Sądy orzekające w sprawie przyjęły, że autor artykułu prasowego – oskarżony P. S., nie przekroczył ram dozwolonej krytyki prasowej. Tymczasem uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji nie zawiera żadnych ustaleń faktycznych dotyczących sposobu zbierania materiału do publikacji prasowej, pozbawione jest również analizy dowodów przeprowadzonych w sprawie. Nie sposób zatem uznać, że sąd pierwszej instancji należycie rozstrzygnął kwestię staranności dziennikarskiej w rozumieniu art.12 Prawa prasowego, a tym samym by rzetelnie wyjaśnił, dlaczego nastąpiło wyłączenie odpowiedzialności karnej. Tych oczywistych uchybień nie dostrzegł w toku kontroli instancyjnej Sąd Okręgowy, utrzymując wadliwe orzeczenie w mocy. […]
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 2/2006

Zobacz również: