Wyrokowanie/ czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym/ zażalenie/ skład sądu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym/ zażalenie/ skład sądu
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 29 maja 2003 r., sygn. I KZP 17/03
Treść:
Postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa stanowi „czynność sądową w postępowaniu przygotowawczym” i, zgodnie z art. 329 § 2 k.p.k., powinno być wydane przez sąd jednoosobowo. Natomiast rozpoznanie zażalenia na to postanowienie sądu stanowi już „czynność postępowania sądowego” dotyczącą postępowania przygotowawczego, dla dokonania której skład sądu odwoławczego określa – jako przepis szczególny – art. 430 § 2 k.p.k. […] W postępowaniu przygotowawczym sąd dokonuje czynności oraz orzeka jednoosobowo. Reguła jednoosobowego dokonywania czynności dotyczy zarówno rozpatrywania zażaleń na czynności prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jak i wykonywania przez sąd innych czynności w tym stadium postępowania karnego. Nie odnosi się ona jednak do rozpatrywania przez sąd odwoławczy zażaleń na czynności sądu dokonane w postępowaniu przygotowawczym, gdyż nie jest to już rozpoznanie zażalenia na czynności postępowania przygotowawczego, lecz na czynności sądu. W tym zakresie należy stosować przepisy ogólne o składzie sądu, a dotyczy to przykładowo rozpoznawania zażalenia na postanowienie sądu o zwolnieniu od zachowania tajemnicy (art. 180 § 2 zd. 2 k.p.k.), o przepadku przedmiotu poręczenia (art. 270 § 3 k.p.k.) itp. (por. T. Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Kraków 2001, s. 771; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 1999, s. 171; F. Prusak: Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. II Warszawa 1999, s. 911–912; Z. Świda: Właściwości i skład sądu. Wyłączenie sędziego, w: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz, z. 14, Warszawa 1998, s. 273).
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 70

Zobacz również: