Dowody/ eksperyment procesowy/ czynność niepowtarzalna/ formy dokumentowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ eksperyment procesowy/ czynność niepowtarzalna/ formy dokumentowania
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r. sygn. II AKa 146/02
Treść:
Zgodnie z art. 211 KPK, eksperyment procesowy przeprowadzany jest w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności w celu odtworzenia przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń. Jest to zatem czynność procesowa o charakterze dowodowym i jako taka jest czynnością niepowtarzalną, a zatem koniecznym jest jej udokumentowanie. Dokumentacja eksperymentu, stosownie do art. 143 § 1 pkt 5 KPK, następuje w formie protokołu, przy czym stosownie do art. 147 § 1 KPK pożądane jest utrwalenie jego przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wprawdzie zapis magnetyczny lub też wideomagnetyczny pozostaje w dalszym ciągu pomocną wobec protokołu formą utrwalania przebiegu czynności procesowej, gdyż nie może zastąpić protokołu, co wynika expressis verbis z treści art. 147 § 1 KPK, to bynajmniej fakt ten nie ujmuje zapisom urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz znaczenia prawnego jako "źródło kontroli i ewentualnego uzupełnienia protokołu", o czym świadczy nadto oczywisty w swej wymowie przepis art. 147 § 5 KPK, nakazujący traktować zapis dźwięku i obrazu jako załącznik do protokołu. Skoro zatem taśma magnetowidowa z zapisem eksperymentu procesowego jest z mocy ustawy załącznikiem do protokołu z tegoż eksperymentu, to korzysta ona z takiej samej ochrony prawnej jak protokół i nie może zostać usunięta z akt sprawy przez jej zwrot jako rzeczy zbędnej dla postępowania karnego
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2003 Nr 4/2003, poz. 39

Zobacz również: