Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ wątpliwość co do poczytalności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ wątpliwość co do poczytalności
Wyrok:
Postanowienie SA w Gdańsku z dnia 2 października 2002 r. sygn. II AKa 666/02.
Treść:
Generalnie stanowisko, że zażywanie przez określoną osobę środków odurzających prowadzi do wniosku o istnieniu „uzasadnionych wątpliwości, co do ich poczytalności”, nie zasługuje na akceptację. Owe „uzasadnione wątpliwości” oceniać wszak trzeba w kontekście stawianych oskarżonym zarzutów, a te dotyczą wszak bardzo prostych czynności, jakimi były udzielanie czy posiadanie środków odurzających. Doświadczenie zawodowe wynikające z rozpoznawania wielu spraw tego rodzaju uczy, że w znakomitej większości przypadków tego rodzaju, zażywanie narkotyków, jakie opisywali oskarżeni, na poczytalność w odniesieniu do tego typów czynów nie wpływa. Treść zatem wyjaśnień oskarżonych, zdaniem Sądu odwoławczego, nie obligowała prokuratora do powzięcia „uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności” oskarżonych, a tym samym do poddania ich badaniom psychiatrycznym. Również treść wniosku dowodowego obrońcy A. W., powołującego się wszak wyłącznie na zachowanie oskarżonego w zakładzie karnym, bez żadnego wsparcia dokumentacją dotycząca okresu sprzed zastosowania środka (k. 605), nie dawała dostatecznych podstaw do uznania, że spełnione zostały warunki przewidziane w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.
Żródło:
Apelacja Gdańska - kwartalnik nr 1/2003

Zobacz również: