Formy przestępstwa/ czyn zabroniony/ jedność impulsu woli/ liczba zamiarów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ czyn zabroniony/ jedność impulsu woli/ liczba zamiarów
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 7 marca 2002r., sygn. II Aka 22/02
Treść:
[…] Całość działań oskarżonego nakierowanych na realizację przestępstwa była jednym zespołem jego fizycznych zachowań i wyrażała jeden wspólny akt woli. Jeżeli zachowanie sprawcy jest przejawem jednego impulsu woli, to stanowi realizację jednego czynu zabronionego. Wniosek taki wynika z treści art. 11 § 1 k.k. – jeśli bowiem ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo, to o jedności lub wielości przestępstw [czynów zabronionych], decyduje liczba powstałych u sprawcy zamiarów.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 20

Zobacz również: