Dowody/ opinia biegłych/ zakres ingerencji organu procesowego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ opinia biegłych/ zakres ingerencji organu procesowego
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. III KK 445/05
Treść:
Przepisy procedury karnej nie określają i nie mogą określać zakresu i metod badań specjalistycznych przeprowadzanych przez biegłych, w tej bowiem kwestii zasadnicze znaczenie mają specjalistyczne kwalifikacje biegłych. Organ procesowy może wprawdzie sugerować przeprowadzenie określonych badań uzupełniających dodatkowych, czynić to może wtedy tylko, gdy w świetle okoliczności sprawy nasuwają się rozsądne wątpliwości co do tego, czy rezygnacja z przeprowadzenia określonych badań nie wpłynęła negatywnie na oceny i wnioski przedstawione przez biegłych.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego SN nr 8/2006

Zobacz również: