Dowody/ zeznanie świadka/ prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zeznanie świadka/ prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie
Wyrok:

Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 maja 2009 roku, sygn. II AKa 169/08 

Treść:

Sąd nie jest uprawniony do kontroli przesłanek wymienionych przepisie art. 183 § 1 k.p.k., ani nie może żądać od świadka wyjaśnienia, dlaczego chce on odmówić odpowiedzi. Nie można świadka obciążać ciężarem dowodzenia tych okoliczności, bo wypaczałoby to sens omawianego uprawnienia. Świadek nie może być postawiony w sytuacji przymusowej, w której miałby do wyboru jedynie świadome złożenie zeznań fałszywych bądź obciążenie siebie samego lub osoby najbliższej odpowiedzialnością karną lub karną skarbową. Uprawnienia z art. 183 § 1 k.p.k. nie są ustanowione w interesie oskarżonego, ale dla chronienia świadka przed taką konfliktową sytuacją.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Październik 2009 • Nr 10 [poz. 46]

Zobacz również: