Apelacja/ rażąca niewspółmierność kary/ zakaz orzekania na niekorzyść oskarżonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Apelacja/ rażąca niewspółmierność kary/ zakaz orzekania na niekorzyść oskarżonego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2009 roku; sygn. V KK 398/08
Treść:
Jeżeli w apelacji pochodzącej od oskarżyciela publicznego zarzucono orzeczeniu o karze to tylko, że rażąca niewspółmierność kary przejawia się w warunkowym zawieszeniu jej wykonania, to sąd odwoławczy nie jest władny, w uwzględnieniu apelacji, zmienić zaskarżony wyrok przez podwyższenie wymiaru tej kary. Takie rozstrzygnięcie narusza bowiem ograniczenie orzekania na niekorzyść oskarżonego zawarte w art. 434 § 1 zd. 2 k.p.k.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Lipiec-Sierpień 2009 • Nr 7-8 [poz. 18]

Zobacz również: