Nieizolacyjne środki zapobiegawcze / zawieszenie w czynnościach służbowych/ skutek

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze / zawieszenie w czynnościach służbowych/ skutek
Wyrok:
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., sygn. II SA/Wa 1249/06
Treść:
1. Jeśli w postępowaniu karnym doszło do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, wówczas ewentualna decyzja (jeśli została podjęta) organu o zawieszeniu w czynnościach służbowych podlega uchyleniu przez ten organ. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, przyjąć należy, że w sytuacji, gdy funkcjonariusz zostanie zawieszony w czynnościach służbowych w ramach prowadzonego postępowania karnego, wówczas organ nie ma podstaw do wydania odrębnej decyzji o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych. 2. Powierzenie funkcjonariuszowi Policji obowiązków służbowych mocą aktu mianowania wskazuje na powinność wykonywania tych i tylko tych czynności, które z tego aktu wynikają. Tym samym skutek zawieszenia w czynnościach służbowych obejmie swym zakresem czynności wynikające z mianowania, a to w przypadku skarżącego oznacza zakaz podejmowania wszelkich czynności służbowych, w tym także innych, niż te, które wynikają z samego aktu mianowania, jeśli bezpośredni przełożeni skarżącego nie zdecydują o ich powierzeniu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: