Apelacja/ zakaz reformationis in peius/ wyłączenie zakazu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Apelacja/ zakaz reformationis in peius/ wyłączenie zakazu
Wyrok:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. P 22/07
Treść:
[…] W sytuacji skazania z zastosowaniem art. 387 k.p.k., wyłączenie zakazu reformationis in peius jest uzasadnione, gdy oskarżony kwestionuje rozstrzygnięcie zawarte w wyroku, wydanym na jego wniosek i zgodnie z zawartą w tym wniosku propozycją. Natomiast we wszystkich sytuacjach, gdy zarzuty środka odwoławczego, złożonego tylko na korzyść oskarżonego, dotyczą rozstrzygnięć od niego niezależnych, a będących pochodną błędu sądu, wyłączenie zakazu reformationis in peius stanowi niedopuszczalne ograniczenie konstytucyjnego prawa do obrony, wynikającego z art. 42 ust. 2 konstytucji.
Żródło:
Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/rozprawy.htm

Zobacz również: