Dowody/ świadek anonimowy/ kolegialny skład sądu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ świadek anonimowy/ kolegialny skład sądu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 marca 2008r., sygn. V KK 134/07

Treść:
W sytuacji, gdy skład sądu orzekającego jest kolegialny, dane identyfikujące świadka anonimowego i podstawy zachowania ich w tajemnicy pozostają do wiadomości wszystkich jego członków, a więc również do wiadomości ławników, o ile takowi zasiadają w jego składzie. […] Okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości świadka mają niezaprzeczalnie istotne znaczenie dla oceny dowodu z jego zeznań, a w konsekwencji dla czynienia przez sąd prawidłowych ustaleń faktycznych, będących podstawą orzekania. […] Trudno sobie wyobrazić wszechstronną ocenę dowodów z zeznań świadka, dokonaną przez sąd, bez znajomości danych dotyczących jego osoby. Wszak takie okoliczności, jak przykładowo wiek przesłuchanej osoby [warunkujący ocenę jej spostrzeżeń i wypowiedzi], wykształcenie, zawód czy miejsce zatrudnienia, mogą mieć [i często mają] znaczenie dla oceny wiarygodności zeznań złożonych na konkretne [ osadzone w czasie i miejscu] okoliczności. Bez wątpienia wpływ na tę ocenę mogą mieć też okoliczności leżące u podstaw zachowania w tajemnicy danych identyfikujących świadka, a więc wskazujące konkretne źródło obawy o bezpieczeństwo jego lub osoby dla niego najbliższej albo ich mienia. […] Do ławników orzekających w składzie sadu powszechnego, do którego wiadomości pozostają objęte tajemnicą państwową okoliczności, o których mowa w art. 184 § 1 k.p.k., maja zastosowanie przepisy art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych [j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.]. Oznacza to, że ławnicy orzekający w sprawach, w których rozważany ma być dowód z zeznań świadka anonimowego [tak jak i w innych sprawach, w których prowadzone są dowody zawierające tajemnicę państwową], winni legitymować się właściwym poświadczeniem bezpieczeństwa, wydanym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. […]
Żródło:
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Materiały własne.

Zobacz również: