Tymczasowe aresztowanie/ prawomocny wyrok uniewinniający/ odpowiedzialność Skarbu Państwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ prawomocny wyrok uniewinniający/ odpowiedzialność Skarbu Państwa
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2005 r., sygn. II AKa 311/05
Treść:
Wszak niewątpliwie niesłusznym w rozumieniu art. 552 § 4 k.p.k. jest nie tylko takie tymczasowe aresztowanie, które zostało zastosowane z obrazą przepisów rozdziału 28 k.p.k. (tu bada się okoliczności ex tunc), ale i takie, które okazało się niezasadne z punktu widzenia ostatecznego prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej np. uniewinnienia (okoliczności ex nunc), zaś w tym ostatnim przypadku analizowanie sytuacji z czasu stosowania aresztu jest możliwe wyłącznie przez pryzmat przesłanek wyłączających bądź ograniczających odpowiedzialność Skarbu Państwa wymienionych w art. 553 k.p.k. Innymi słowy, prawomocne uniewinnienie w zasadzie zawsze stanie się podstawą ustalenia, że wcześniej stosowane tymczasowe aresztowanie było niewątpliwe niesłuszne, a jedynie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tego tytułu może być w pewnych sytuacjach bądź wyłączona (w sytuacji z art. 553 § 1 k.p.k. czy w przypadku zrekompensowania szkody w razie zaliczenia aresztu na poczet kary w innej sprawie) bądź ograniczona (art. 553 § 3 k.p.k.).
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 5

Zobacz również: