Dowody/ dokumentowanie przesłuchania/ notatka urzędowa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ dokumentowanie przesłuchania/ notatka urzędowa
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006r., sygn. II AKa 284/05
Treść:
1. Notatka urzędowa sporządzona z rozmowy z osobą, która winna zostać przesłuchana w charakterze świadka, nie może zostać ujawniona i wprowadzona do procesu jako dowód, nawet w sytuacji, gdy osoba ta nie może już zostać przesłuchana w tym charakterze, albowiem na przeszkodzie temu stoją przepisy art. 174 KPK w zw. z art. 143 § 1 pkt 2 oraz art. 393 § 1 KPK. 2. Nie można też aprobować takiego sposobu przeprowadzenia przesłuchania osoby sporządzającej notatkę urzędową, który polega na odczytaniu tej osobie treści notatki lub przekazaniu tej notatki do zapoznania się, albowiem taki sposób procedowania stanowiłby obejście zakazu ujętego w treści art. 174 KPK i art. 393 § 1 zdanie ostatnie KPK; bezsporne bowiem jest, że w takiej sytuacji zeznania osoby przesłuchującej stanowiłyby obejście procesowego zakazu dowodowego, a więc "przeniesienie" niedopuszczalnej procesowo treści notatki do procesu, ale w innej formie.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: