Notariusz/ aplikacja notarialna/ brak wymaganych dokumentów

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Notariusz/ aplikacja notarialna/ brak wymaganych dokumentów
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 listopada 2004r., sygn. 6 II SA 4660/03
Treść:
W konkursie na aplikantów notarialnych mogą wziąć udział ci kandydaci, którzy zgłosili swój udział w konkursie do dnia 30 czerwca danego roku (§ 7 ust. 1 rozporządzenia) i załączyli do zgłoszenia dokumenty określone w § 7 ust. 3 tego aktu: podanie o dopuszczenie, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych albo wydane przez dziekana wydziału zaświadczenie, potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego na kierunku prawniczym oraz uzyskanie tytułu magistra, informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem, dwa zdjęcia adres do korespondencji. Bez znaczenia pozostaje podnoszony przez skarżącego brak środków finansowych - 50 zł na uzyskanie takiej informacji. Stosownie do przepisu § 8 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, Rada Izby Notarialnej w zobowiązana była odrzucić zgłoszenie z uwagi na brak wymaganych dokumentów. Dopuszczenie do konkursu w takim stanie faktycznym oznaczałoby naruszenie prawa.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: