Dowody/ tajemnica bankowa/ faza "in personam"

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ tajemnica bankowa/ faza "in personam"
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 3 listopada 2005r., sygn. II AKz 721/06
Treść:
Gromadząc materiał dowodowy w sprawie, w której niezbędne jest uzyskanie informacji posiadanych przez bank, a chronionych tajemnicą bankową, prokurator winien w pierwszej kolejności wykorzystać możliwości jakie daje przepis art. 105 ust. 1 podpunkt 2 lit. b Prawa bankowego. Przepis ten nakłada bowiem na bank obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej osoby. Uzyskanie informacji w oparciu o powyższy przepis nie wymaga natomiast uchylania tajemnicy bankowej, a jedynym warunkiem jaki musi być w tej sytuacji spełniony, to wymóg by postępowanie przygotowawcze było w fazie in personam.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: